Събота, Декември 07, 2019

Предлагаме ви резюме на презентацията на министър Кирил Ананиев, изнесена на днешната кръгла маса в НДК:
На първо място солидарен модел на здравеопазване! Модел, който дава право на избор на пациента за следното:
Кой да управлява здравните му вноски;
Къде да се лекува при най-добрите условия, на територията на цялата страна;
Пълна информираност за обхвата и цената на медицинските и дентални услуги и лекарства.
Модел, който осигурява контрол върху качеството на услугите и гарантира достъпни услуги;
Модел, който е финансово устойчив.

 

Принципно, в ЕС преобладават системите, при които финансирането се реализира от повече от един здравен фонд. Така има конкуренция между фондове. Има конкуренция между лечебни заведения.
Проучили сме, не само на ниво ЕС, опита на държави, където населението е най-удовлетворено от здравните системи и това, което се предлага от тях – например - Германия, Холандия, Франция, Израел.
Считаме, че като държава-членка на ЕС, първа стъпка след постигане на консенсус по реформата е запитване до ЕС с цел хармонизиране на всички процедури в рамките на Общността. Сигурността и устойчивостта на модела са от ключово значение и той трябва да е синхронизиран с Европейските регламенти и директиви.

Цели, които си поставяме за тях:
Да имат достъп до спешна медицинска помощ;
Да имат достъп до планова медицинска помощ, дентална помощ и лекарства на територията на страната;
Да имат право на избор кой да управлява здравните им вноски;
Да имат право на избор за вида и обхвата на услугите, които ще получат, право на избор за лечебните заведения, в които ще се лекуват;
Да имат гарантирана качествена медицинска помощ.

Здравни фондове - подлежат на регулация съгласно общия режим на европейското законодателство - Делегиран регламент 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)
НЗОК и частни фондове – ще отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост съгласно Регламента и съгласно изискванията на МЗ и на общите финансови правила и принципи, установени в нормативната уредба. Дружествата ще се конкурират равнопоставено.
МЗ, съвместно със съсловните организации, ще определя основния пакет здравни дейности, които ще се покриват от задължителната здравна вноска от 8 %.
МЗ, съвместно с пациентски организации, местните власти, съсловни организации, синдикати, работодатели, ще предприеме действия за оптимизиране и преструктуриране на здравната система предвид демографски обстоятелства, потребности от дейности и наличие на кадри, ще определя параметрите на Националната здравна карта.
МЗ ще изпълнява настоящите си правомощия по регистриране и лицензиране на лечебните заведения и по формиране на лекарствената политика. МЗ ще провежда ЦОП за лекарства и медицински изделия в болниците.
МЗ ще определя медицинските стандарти, контролa върху медицинските дейности и тяхното качество чрез създадената ИАМН. Ще координира политиката по специализациите и обучението на кадри.
Съсловните организации ще изготвят правилата за добра медицинска практика и продължаващото обучение.
Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска и дентална помощ. Отстъпките за лекарства и медицински изделия ще се договарят от фондовете. За някои дейности МЗ може да определя пределни цени, съгласувано със съсловните организации.
Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания в брой от пациентите. Фондовете ще се конкурират за вида и обхвата на тези дейности и пациентите ще могат да избират фондове на базата на сключените от тях договори с изпълнители на услуги.
МЗ ще изгради и поддържа Националната здравна информационна система, ще определя общите правила за отчетност в системата и за поддържане на база данни.

НАП събира вноските на всички здравноосигурени лица – запазва настоящите си функции и правомощия. Запазва се размерът на задължителната здравна вноска от 8%.
Лицата доброволно, до определена дата, избират в кой фонд да се запишат - НЗОК или друг фонд. Лицата, които в рамките на определения период не изберат друг фонд, остават в НЗОК.
Моделът стартира от определена начална дата на съответната финансова година, през която се е лицензирал първият фонд/фондове, който отговоря на изискванията за този вид дейност. Няма да се допуска фондовете да правят подбор на лица по определен признак или здравен статус. Записването ще е напълно доброволно. Лицата ще могат да сменят фонда не по-често от веднъж годишно.
Средствата от здравни вноски ежемесечно ще се разпределят към здравните фондове от НАП. Размерът на средствата ще е равен на броя записани във всеки фонд осигурени лица, умножен по осреднения размер на здравната вноска за всички здравноосигурени лица. Няма да има значение кой е платецът на вноската и за чия сметка се осигуряват лицата. Всеки фонд ще получи еднакъв осреднен размер средства за едно лице, разликата ще е единствено в броя записани лица.
Преводите от НАП се извършват непосредствено след постъпване на вноските на месечна база. По този начин управлението на ресурса се прехвърля върху фонда. Средствата ще се използват за здравноосигурителни плащания.

Целта е да се преодолее изпадане в несъстоятелност на фондове, а в тези случаи да се гарантират плащанията за тримесечен период от време.
При изпадане в несъстоятелност на фонд лицата ще се презаписват веднага в друг фонд, по техен избор.
Всеки фонд ще отделя средства за гарантиране на здравното обслужване за определен период от време при изпадане в несъстоятелност, като редът и начинът за набиране на средства ще се определи съгласно Кодекс за застраховането.

Предизвикателства
Дефиниране на обхвата на основния пакет в рамките на 8% вноска
Оптимизиране на здравната система – на изискванията към работа на договорните партньори и на оценка на потребностите на територията на цялата страна
Прилагане на медицинските стандарти и на правилата за добра медицинска практика

Преимущества
Право на избор на пациента за фонд и на лечебни заведения
Конкуренция сред осигурителите
По-добро качество на дейностите и постигнат резултат от лечението
По-добър контрол върху системата – пациенти чрез изискванията, които ще има към осигурителите, фондовете – за по-високо качество на работа на договорните партньори, МЗ чрез своите структури, изпълнители на медицинска помощ – съпоставяйки различните фондове

Очаквани резултати
Подобряване на профилактиката и превенцията – по-високи изисквания за резултатите от тези дейности
Подобряване на качеството на диагностиката, лечението и ефективността на лечението;
Даване правото на избор на пациента и на изпълнителите на медицинска помощ;
Елиминиране на непрозрачно заплащане на медицински услуги и неефективни дейности.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up