Четвъртък, Ноември 14, 2019

Необходимостта от приемането на промени в ЗЗО е продиктувана от неясноти и слабости в отделни разпоредби, свързани основно със заплащане на лекарствени продукти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това води до противоречиво тълкуване и прилагане на законовата регламентация.

Към настоящия момент НЗОК може да договори заплащане след отчитане на резултата от терапията за лекарствените продукти, за които е определено проследяване на ефекта от терапията. Основният проблем е, че докато не получат заплащане от НЗОК за лекарствените продукти, аптеките и лечебните заведения не могат да заплатят същите на доставилите им ги търговци на едро.

Това от една страна би поставило в риск търговския оборот, а от друга – би нарушило целия законоустановен ред по отчитане и заплащане на реимбурсирани от НЗОК лекарствени продукти, което като краен резултат е възможно да ограничи достъпа на здравноосигурените лица до тези продукти.

Поради това се предлага НЗОК да заплаща своевременно тези лекарствени продукти, а при липса на ефект от тяхното прилагане притежателите на разрешения за употреба с лекарствени продукти да възстановяват на НЗОК съответните средства. Принципът на възстановяване на разходи на НЗОК за лекарствени продукти е познат на здравната система и се прилага успешно под формата на отстъпки от страна на притежателите на разрешения за употреба в полза на НЗОК.

Други причини, които налагат изменения в ЗЗО са свързани с необходимостта да се регламентира договорен път за прилагане на единен механизъм за гарантиране на предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствени продукти, при който всеки притежател на разрешенията за употреба/неговия упълномощен представител ще ангажира своето съгласие, подписвайки договор, механизмът да се прилага спрямо всичките му лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Целта на предложението за разписване на механизма на ниво закон е да се създадат ясни законови предпоставки за неговото дефиниране и прилагане.

Друга промяна е изричната уредба на органа и реда, по който ще се извършва оценка на потребностите от медицинска помощ и ще се установява недостатъчност съгласно Националната здравна карта, в случаите по чл. 59б, ал. 7. Това ще бъде РЗИ 10 като орган, осъществяващ държавната здравна политика на територията на съответната област и най-добре познаващ локалната здравна система. Целта на допълнението е да се създаде яснота относно компетентния орган, който ще осъществява тази дейност, тъй като в момент неяснотата по въпроса води до различно тълкуване и прилагане на разпоредбата.

Въвежда се и законов механизъм, по който НЗОК да се снабдява с официална информация за деянията и техните извършители и по този начин да установява връзката между изплатените средства за лечението на пострадалите лица, от една страна, и вредоносните деяния и техните извършители, от друга, с оглед претендиране, съответно възстановяване на средствата в случаите по чл. 111, ал. 1 от ЗЗО.

Целта на предложението е да може да се реализира на практика законовото изискване лицата, които са предизвикали умишлено увреждане на собственото си здраве, на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и увреждане на здравето на трети лица в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, да възстановяват на НЗОК съответните средства за лечение. В резултат на промените ще се създадат законови механизми, които в момента не могат да се прилагат на практика поради неясноти в закона. Въпреки, че санкционната разпоредба действа от 1999 г., на практика тя не може да се прилага поради липса на координационни механизми за това. Именно поради това се налага нейното прецизиране и усъвършенстване.

Новите изменения по чл. 111 гласят следното: 

"Административните органи и органите на съдебната власт, пред които с всязъл в сила  акт са установени обстоятелства и лица по ал. 1, предоставят на НЗОК информацията, необходима за действията по възстановяване на сумите от НЗОК / РЗОК, в едномесечен срок.

Данните по ал. 3 се вписват в регистър. Управителят на НЗОК утвърждава правила за създаването, воденето, съхранението, достъпа до регистъра и работата със съдържащите се в него данни."

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up