Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. С проекта са разширява обхвата на заболяванията и състояния, за които може да се определя пожизнено трайна неработоспособност.

За първи път възможността за оценка с пожизнен срок бе въведена на 16 юли 2021 година от екипа на служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. Това са състояния, при които увредата на болните се преценява като трайна и необратима. До лятото на 2021 година всички тези хора бяха принудени да се преосвидетелства на всеки 3 години. Ако проектът на наредбата бъде приет, вече и болни със следните диагнози и състояния ще могат да се освидетелстват пожизнено:

Заболявания попадащи в част втора „Психични болести“:
Раздел ІІ „Умствена ограниченост“ :
2. По-тежка ограниченост на интелигентността, със силно стеснени до липсващи възможности за обучение, значително ограничени езикови умения и нарушен говор, с намалена до загубена възможност за вграждане в елементарни трудови дейности, поведенчески отклонения при ИК под 60:
2.1. при относително благоприятно развитие на личността и възможности за социално вграждане (частичен успех при обучение в специално училище, в центрове за специална образователна подкрепа или с ресурсно подпомагане, възможности за елементарни дейности) - 80 %;

Раздел ІІІ „Дълготраещи психози, с най-малко 6-месечна продължителност, психози от кръга на шизофренните или афективни (ендогенни) психози“:
2. Хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите, понижен виталитет, афективно нивелиране).
2.1. с умерени затруднения при социалната адаптация - 60 % (при съхранени базисни социални умения за оцеляване в обществото - грижи за себе си, възпитано поведение и добър външен вид, при ограничени ключови умения за справяне с определен тип работа - според образованието, квалификацията, професионалната подготовка);
2.2. със значителни затруднения при социалната адаптация - 80 % (при частична загуба на базисни социални умения и пълна загуба на ключови умения за намиране и извършване на всякаква професионална работа);
2.3. с тежки затруднения при социалната адаптация - 95 % (пълна загуба на базисни социални умения);
2.4. тежка и необратима социална дезадаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за съществуване без контрол).

Раздел V „Аутистично разстройство“:
3. Тежка форма - 80 % (частична загуба на базисни социални умения и пълна загуба на ключови умения за намиране и извършване на всякаква работа).
4. Много тежка форма - 100 % (загуба на базисни социални умения за вграждане в обществото, свързани с общуването и преработването на информация и грижи за себе си).Раздел II
Болести на щитовидната жлеза

Раздел VI „Неврози и абнормни развития на личността“:
1. Тежки невротични състояния, тежки страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и по-чести) психогенни кризи и прилошавания, астазия-абазия (всички доказани документално преди освидетелстването):
1.2. със значителни затруднения в социалната адаптация - 80 % (загуба на умения за справяне с всякаква работа, независимо от специфичната ѝ природа).
2. Много тежки натрапливи състояния (невротични развития, с много тежки затруднения в социалната адаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за самостоятелно съществуване)

Раздел VІІI „Токсикомания“
3. При тежка социална дезадаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за самостоятелно оцеляване в обществото).

Раздел IX „Психични отклонения в детска възраст“:
1. Ограничения в умствените възможности и нивото на функциониране, оценени (включително психометрично) чрез възрастово подходящи методики:
1.2.2. с нарушения на поведението - 80 % (наличие на агресия, самоувреждане или хиперактивност);
1.3. тежка умствена изостаналост - 95 % (с изразени двигателни нарушения и липсваща реч);
1.4. дълбока умствена изостаналост - 100 % (неподвижни, или със силно ограничена подвижност, липса на невербална комуникация).

2. Генерализирани разстройства на развитието:
2.2. средно тежки - 85 % (по-тежко изразени нарушения в комуникациите и поведението, изразени стереотипии, импулсивна готовност, когнитивен дефицит);
2.3. тежки форми - 100 % (липса на социална свързаност и комуникация, тежък когнитивен дефицит, изразени стереотипии).

3. Психози в детско-юношеската възраст:
3.2. със значителни затруднения в социалната адаптация и обучението - 80 %;
3.3. при невъзможност за социална адаптация и обучение - 100 %.Заболявания попадащи в част трета Ушни, носни и гърлени заболявания
Раздел Слухов анализатор
5. Тежка загуба на слуха (Невъзможност да се възприема реч с нормална сила. Изпитват се сериозни трудности при чуването на силни звукове - речеви или от околната среда. Възможно е да се чуват само силни викове или технически усилена реч.) – 66 до 80 db – 65% с пожизнен срок;
6. Дълбока загуба на слуха (Невъзможност ясно да се възприема и разбира реч, дори и чрез техническо усилване) – 81 до 95 db - 75% с пожизнен срок;
7. Пълна загуба на слуха /глухота (невъзможност да се чува)– 96 db или по-голяма - 91% с пожизнен срок.

Заболявания попадащи в част седма Нервни болести
За множествена склероза, оценена като тежка степен (форма) - 95 %) се определя пожизнен срок.;
4.4. Много чести - генерализирани епилептични пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, фокални пристъпи с еволюция към двустранни тонично-клонични) през интервали от седмици и фокални пристъпи (със или без нарушение на съзнанието) през интервали от дни - 80 %.
4.5. Много чести и тежки - Генерализирани конвулсивни епилептични пристъпи, включително фокални пристъпи с еволюция към двустранни тонично-клонични - ежеседмични - 95 %.
4.6. Епилептични синдроми, включително Епилептични енцефалопатии и медикаментозно-резистентна епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи - 100 % с чужда помощ (СЧП).

Заболявания попадащи в част осма хирургични заболявания,
Раздел IХ Пикочни органи
„9. Ектопия на пикочен мехур - 100 %.

Заболявания попадащи в част девета, Вътрешни болести,
Раздел I Захарен диабет
1. Захарен диабет тип 2 неинсулинозависим;
1.2.2. с две усложнения - 50 %;
1.2.3. с повече от две усложнения - 60 %.

Раздел II, Болести на щитовидната жлеза
3.3. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 - 4 стадий, без близки и/или далечни метастази:
3.3.3. след петата година - 50 %;
3.4. нискодиференциран, недиференциран и медуларен карцином на щитовидната жлеза с локални и/или далечни метастази:
3.4.2. след петата година - 50 %.

Раздел V „Хипофизарни нарушения“:
2. Нанизъм:
2.2.1. за жени от 140 до 131 cm, за мъже от 145 до 136 cm - 50 % (лека степен);
2.2.2. за жени от 130 до 120 cm, за мъже от 135 до 125 cm - 71 % (средна степен);

Наредбата е публикувана за обществено обсъждане на 11 ноември 2022 година. Срокът за обсъждане е едномесечен – до 11 декември 2022. В този срок всички граждани и организации могат да направят предложения за изменения и допълнения на Портала за обществени консултации. До този момент има направено едно предложение – за включване на заболяването неврална мускулна атрофия към тези с пожизнен срок.


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up