Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

1. В „Държавен вестник“ бр. 85 от 25.10. 2022 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2019 за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане („Държавен вестник“ бр. 26 от 2019 г. )

Новата наредба съдържа някои нови положения, на които ще се спра в настоящата статия. Преди това обаче бих искала да припомня за какво се отнася чл. 82, ал. 1а и ал. 3 от Закона за здравето, във връзка с чието приложение е издадена Наредба 2 на Министъра на здравеопазването. Чл. 82, ал. 1а визира предоставяне на български граждани на медицински услуги, които са свързани с интензивно лечение на здравнонеосигурени лица. Тези услуги не се финансират от Националната здравноосигурителна каса и са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Когато става въпрос за интензивно лечение тези услуги се заплащат от държавата.
Друга категория лица, които имат право на заплащане извън обхвата на задължителното здравно осигуряване са лица до 18-годишна възраст в случаите, когато трябва да им се направят диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в България.
2. С допълнението на Наредба 2, реализирано с новата правна уредба, към посочените процедури, които не могат да се извършват или да се извършват своевременно в България, е добавена диагностиката чрез генетични изследвания в лечебни заведения в България, за които не се заплаща на отделно основание от държавния бюджет и са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
3. За лицата до 18 години се предвижда с допълнението на чл. 7, ал. 1, т. 2а от Наредба 2, освен лечението на редки заболявания, които не се заплащат на отделно основание от държавния бюджет и се намират извън обхвата на задължителното здравно осигуряване да се включат още и разходите за лечение на заболявания с разрешени за тях лекарствени продукти, за терапевтични показания, които не се заплащат на отделно основание от НЗОК, от държавния бюджет и които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, ако лечението им е без алтернатива в България.Наред с това за лицата до 18 години към неразрешените за употреба в България лекарствени продукти, лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) се предвижда доплащане от държавата на лекарствени продукти , прилагани извън условията на разрешението за употреба по реда на посочения член на закона при условията и реда, определени за тях с Наредба 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ, когато лечението на съответното заболяване с тях не се заплаща на отделно основание с публични средства или със средства от бюджета на НЗОК и е без алтернатива в България.
4. На следващо място новата Наредба удължава сроковете, в които се разглежда заявлението за заплащане на услуги. От двудневен срокът се удължава на 5- дневен и той започва да тече от деня на постъпването на заявлението при специализираната комисия в Централното управление на НЗОК – изменение на чл. 13, ал. 1 от Наредба 2. Срокът по чл. 21, ал. 4 и срокът по чл. 39, ал. 4 се удължава от 14 дни на един месец. От два на 5 дни се изменя още и срокът по чл. 27 , ал. 1 от Наредба 2.
5. Допълват се документите, които се прилагат към заявлението за заплащане на услугите чрез новата т. 5а към чл. 25, ал. 1 от Наредба 2 – при подаване на заявление за заплащане на услуги по чл. 7, ал. 1, т. 3 за лекарствени продукти се прилагат документите по чл. 30 от Наредба 10 от 2011 на МЗ.
6. В обобщение следва да се изтъкне, че цитираните по-горе наредби и най-вече новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2019 г. усъвършенстват условията и реда за заплащане на лекарствени продукти, извън обсега на задължителното здравно осигуряване, за които не са предвидени финансови средства от държавния бюджет на отделно основание и запълват всички пролуки в реда за заплащане на медицински услуги за лица до 18 годишна възраст, като по този начин гарантират пълна и безпроблемна медицинска грижа в някои неспецифични ситуации на лечение на ненавършилите пълнолетие лица.

goleva 2Проф. д-р Поля Голева


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up