Понеделник, Юни 01, 2020

commeteeПроект на закона за изменение на закона за лечебните заведения предвижда създаване на нова комисия към министерството на здравеопазването, която ще изземе функциите по регистрация на лечебните заведения, контрол над медицинските дейности и трансплантация. Закриват се Агенция Медицински одит и Агенцията по трансплантациите.
Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването ще определя председателя и членовете на Комисията за регулиране и контрол на медицинските дейности и ще приеме устройствения правилник
Комисията за регулиране и контрол на медицинските дейности (КРКМД) ще извършва всички процедури по регистрация на лечебните заведения. Издадените до момента на влизане на закона в сила разрешения от министъра на здравеопазването, съответно регистрации от регионалните здравни запазват действието си.
Комисията ще се състои от председател и шестима членове, от които двама са лекари, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на комисията ще се избират и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
Макар да има скромен състав от едва 7 души, КРМД може да се определи като мегакомисия по функциите, които ѝ се възлагат. Тя ще има право да:

Регистрира, вписва промени и заличава регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки;
Изпълнява управление, координация и контрол на трансплантацията;
Утвърждава по предложение на съсловните организации правила за добра медицинска практика и правила за добра медицинска практика по здравни грижи и осъществява контрол по спазването им;
Проверява съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения;
Проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;
Проверява спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения;
Осъществява контрол върху качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медицински стандарти;
Проверява спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от лечебните заведения по чл. 6, ал. 6;
Проверява спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията в съответствие с критериите по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
Осъществява контрол по прилагане на Закона за здравното осигуряване;
Извършва проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване;
Осъществява дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения;
Извършва проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здавето;
Извършва проверки за съответствие на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейности по обучение на студенти и/или специализанти с критериите и условията на наредбата по чл. 91, ал. 3 и прави предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на правото на лечебното заведение да извършва дейностите по чл. 90, ал. 1;
прави мотивирани предложения до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1;
Прави мотивирани предложения до съответните ръководители на лечебни заведения за налагане на дисциплинарни наказания;
Прави предложения до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки;
Прилага принудителни административни мерки
От изброяването на правомощията се вижда, че освен медицинските дейности, комисията ще упражнява контрол над финансите на лечебните заведения и ще осъществява полицейски функции по откриване и предотвратяване на престъпления. Не е ясно по каква причина към дейността на комисията, която е регулаторна и контролна са пришити трансплантациите на тъкани органи и клетки, които изискват съвсем друг тип действия за организация на процесите и промотиране на донорството.
Очаквате се измененията в закона да бъдат предложени като преходни разпоредби към Закона за бюджет на НЗОК за 2019 година, който предстои да бъде разгледан от Надзорния съвет на касата следващата седмица.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up