Права на пациента

 • Права на хората, ползващи психично-здравни услуги

  Гарантирането на правата на хората с психична болест се осъществява чрез редица международни актове. Заедно с основните човешки права, гарантирани по принцип, хората с психични разстройства имат право на най-добрата възможна психиатрична помощ, право на ясна процедура по настаняване на принудително лечение, право на защита на личните данни, право да живеят и работят в обществото.

 • Отговорността на лекаря за вреди

  Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика.

 • Информирано съгласие

  Никой пациент не може да бъде лекуван против волята му, освен в някои изрично описани в Закона за здравето случаи - при психични и заразни заболявания, когато нелечението на пациента представлява опасност за други хора.

 • Отговорността на лекаря за вреди

  Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл. Виновно е поведението и когато лекарят е знаел за последиците, но поради небрежност не ги е предотвратил или не е знаел, но предвид длъжността му е трябвало да ги знае.

 • Указание за правата на пациента

  Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
  Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112.
  Право на свободен избор на лекар и лечебно заведение, където да се лекувате.

 • Етични правила за медицински изследвания върху хора

  Декларация от Хелзинки на Световната Медицинска Асоциация
  1. Световната Медицинска Асоциация е разработила Декларацията от Хелзинки, като изявление на етични принципи с цел осигуряване на насоки за лекарите и други участници в научни изследвания върху хора. Медицинските научни изследвания върху хора включват научни изследвания върху човешки материал, чиято самоличност може да бъде установена или отъждествими данни. 
  2. Задължение на лекаря е да поддържа и предпазва здравето на хората. Познанията и съзнанието на лекаря са посветени на изпълнението на това задължение.
  Прочети цялата...

 • Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

  Преамбюл
  Правителствата, подписали тази конвенция като членове на Съвета на Европа,
  вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласена от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1948 г.,

 • Харта на основните права в Европейския съюз

  ДЯЛ I ДОСТОЙНСТВО
  Член 1 Човешко достойнство
  Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.
  Член 2 Право на живот
  1. Всеки има право на живот.
  2. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
  Прочети цялата..

 • Становище на Европейския икономически и социален комитет „Правата на пациента“

  3.2 Право на информация.
  3.3 Право на свободно и информирано съгласие.
  3.4 Право на достойнство.
  3.5.1 Право на достъп до здравни грижи за всички...
  3.5.2 Право на качествени грижи:...
  Прочети цялата..

 • Конвенция Биомедицина

  Член 2. Върховенство на човека
  Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.
  Член 3. Равен достъп до здравни грижи
  В зависимост от здравните потребности и наличните ресурси Страните взимат подходящи мерки за гарантиране, в сферата на юрисдикция равен достъп до здравни грижи с необходимото качество.
  Прочети цялата..

 • Конвенция Биомедицина - допълнителен протокол

  Първенство на човешкото същество
  Член 3. Интересите и благополучието на човешките същества, участващи в изследвания, стоят над интереса на обществото или науката.
  Общо правило
  Член 4. Изследването трябва да се провежда свободно съгласно изискванията на този протокол и други законови изисквания, гарантирайки защита на човешките същества.
  Липса на алтернативи
  Член 5. Изследванията върху хора могат да се предприемат само тогава когато не съществува алтернатива със същата ефективност.
  Прочети цялата..

 • Европейска социална харта

  1. Всеки следва да има възможност да се издържа от професия, която е избрал по свободна воля.
  2. Всички работници имат право на справедливи условия на труд.
  3. Всички работници имат право на безопасни и здравословни условия на труд.
  13. Всеки, който не разполага с достатъчно средства, има право на социална и медицинска помощ.
  Член 11 - Право на опазване на здравето....
  Прочети цялата..

 • Европейска харта за правата на пациента

  1. Право на профилактика
  Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

  2. Право на достъп
  Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

  3. Право на информация
  Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научните проучвания и технологичните иновации.

 • Пациентите също могат да съдят НЗОК, заради лимитите

  Всеки пациент, който е бил принуден да заплати за проведеното му болнично лечение, поради това, че е достигнат лимита на лечебното заведение има право на иск срещу НЗОК за нанесените му имуществени вреди, в това число иск за обезщетение за забава и обезщетение за неизпълнение. Това е така, защото срещу задължението за здравно осигуряване, в закона стои задължение за НЗОК да заплати на болницата оказаната медицинска помощ.

 • Защита на нарушени права пред съд

  Какво трябва да знае гражданинът преди да започне съдебно дело за нарушени права в здравеопазването?
  Съдебните дела могат да бъдат водени в три направления: Административни, Наказателни, Граждански.
  Административните дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов нормативен акт. Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.

 • Листа на чакащи за болнично лечение

  Все по-често в практиката се сблъскваме с един непознат до скоро проблем - листа на чакащи за оказване на медицинска помощ. Вече има немалък брой лечебни заведения, които не могат да приемат незабавно болните за планово лечение и ги записват за прием след определен период - седмици или дори месеци.
  Единствената причина за листите на чакащи пациенти у нас са въведените от здравните власти лимити на болниците. Тези лимити принуждават болниците да отложат лечението на болните, а не липсата на капацитет на болниците.

 • Право на отказ от лечение

  Законът за здравето регламентира правото на пациента по всяко време на лечебния процес, да се откаже от продължаването му и да напусне лечебното заведение.

 • Право на второ мнение

  Като пациент всеки има право на „повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването“. Това гласи текстът на чл. 86(1), т.4 от Закона за здравето. Какви са практическите измерения на този императивен текст на закона? На първо място правото на второ лекарско мнение не е ограничено от гледна точка на мястото на получаване на медицинска помощ - то е валидно независимо от това дали помощта се оказва в болница или в лечебно заведение за извънболнична помощ или в Спешна помощ.

 • Лекарска тайна

  Лекарят е задължен да пази в тайна здравословното състояние на своите пациенти. Това задължение е част от етиката на лекарската професия от най-дълбока древност и се съдържа още в Хипократовата клетва, която всеки медик полага след дипломирането си. Забраната за разпространение на здравна информация, освен това е правно регламентирана в Закона за здравето.

 • Потребителска такса

  За всяко посещение при лекар или стоматолог, здравноосигурените лица заплащат потребителска такса. Потребителската такса е определена с ПМС № 193/2012 година  и ПМС № 312/2013 и е в размер на 2 лева и 90 стотинки. При болнично лечение се заплаща потребителска такса в размер на 5 лева и 40 стотинки за всеки ден болничен престой, но за не повече от 10 дни в рамките на една календарна година.

Страница 1 от 4

Нашият офис се намира тук:

АНКЕТА

Очаквате ли здравеопазването да се подобри след изборите?

Туитър

ЦЗПЗ
Покана за церемония по връчване на награди за конкурса за студенти по медицина https://t.co/pgjSmytLTj
ЦЗПЗ
Търговска сделка ли е аутопсията? https://t.co/y7k2amLU59
ЦЗПЗ
Ядат ли пациентите прави, като коне в коридора и кое не е наред с психиатричната помощ у нас? https://t.co/IErRrPdpVu
ЦЗПЗ
Изтече срокът а подаване на документи. Започва оценяване на кандидатите за наградата Александър Дърводелски https://t.co/Dp4jeJ4TKN
Follow ЦЗПЗ on Twitter